Zmluva o sprostredkovaní

Alternatívny názov: Dohoda o využití sprostredkovateľa za poplatok na uspokojenie Vašich požiadaviek

Popis: Využite vzor zmluvy, v ktorej si záujemca a sprostredkovateľ dohodnú podmienky o sprostredkovaní presne určenej služby za poplatok.

vložené: 15.júna 2010 12:49
zobrazené: 47494

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Sprostredkovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Záujemca:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Zmluva o sprostredkovaní

Čl. 1

1.1
Sprostredkovateľ sa zaväzuje zaistiť záujemcovi do 30.07.2010 možnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy na osobný automobil Audi A8 3.7 i V8 Quattro, r. v. 2009, v najvyššej možnej výbave poskytnutej výrobcom, vo farbe čierna perleť, za cenu nepresahujúcu 15 000,- EUR.

Čl. 2

2.1
Povinnosť sprostredkovateľa bude považovaná za splnenú dňom, kedy predloží záujemcovi návrh kúpnej zmluvy zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v Čl. 1., podpísaný vlastníkom takéhoto vozidla, ako predávajúcim.

Čl. 3

3.1
Pokiaľ splní sprostredkovateľ úlohu uvedenú vyššie po 30.07.2010, pôjde o plnenie povinnosti podľa tejto zmluvy iba za predpokladu, že dá záujemca písomný súhlas k predĺženiu stanovenej lehoty.

Čl. 4

4.1
Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odmenu za sprostredkovanie kúpnej zmluvy podľa požiadaviek uvedených v Čl. 1 tejto zmluvy vo výške 1 600,- EUR, a to do 14 dní od splnenia povinností sprostredkovateľa tak, ako boli stanovené vyššie.

4.2
Táto čiastka je konečná, je v nej teda zahrnutá i položka na náklady súvisiace so splnením tohto zmluvného záväzku sprostredkovateľa.

Čl. 5

5.1
Táto zmluvy nadobúda účinnosť dňom jej podpisu a trvá do doby splnenia všetkých povinností z nej vyplývajúcich jej účastníkmi.

Čl. 6

6.1
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 10. 06.2010

Ján Vážny
sprostredkovateľ
Miroslav Pekný
záujemca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa