Dohoda o užívaní spoločnej veci

Alternatívny názov: Spoločné užívanie veci na základe dohody

Popis: Spoločné užívanie veci je vždy lepšie na základe zmluvy. Dohoda o užívaní spoločnej veci je tou správnou pre tento prípad, využite preto ponúkaný vzor.

vložené: 15.marca 2010 10:14
zobrazené: 10994

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o spoločnom užívaní veci.

Uzatvorená medzi uvedenými prevádzkami:

Názov prevádzky:
IČO:
Sídlo podnikania :
Adresa prevádzky :
Zodpovedná osoba:
ABC, a.s.
123456
Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
Ján Vážny
Názov prevádzky :
IČO :
Sídlo podnikania :
Adresa prevádzky :
Zodpovedná osoba:
XYZ, s.r.o.
98765432
Prievozská 2, 821 01 Bratislava
Nábrežná 24, 841 01 Bratislava
Miroslav Pekný

1.
Účastníci tejto dohody sa dohodli, že budú spoločne užívať 1 ks 500 litrovej smetnej nádoby slúžiacej na komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.
Účastníci tejto dohody sa dohodli, že platby spojené s užívaním smetnej nádoby a odvozom komunálneho odpadu sú evidované na úrade Mestskej časti Bratislava I. - finančné oddelenie, úsek KO a DSO, SNP 1, 820 01 Bratislava. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vyrubený platobným výmerom každému poplatníkovi samostatne v pomernej časti.

3.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 15.03.2010 do 15.05.2010.

V Bratislave, dňa 10.03.2010

Ján Vážny
ABC, a. s.
Miroslav Pekný
XYZ, s.r.o.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa