Darovacia zmluva

Alternatívny názov: Zmluva o darovaní veci bez nároku na odplatu

Popis: Ponúkame vzor darovacej zmluvy. Všetky podmienky darovania, práva a povinnosti medzi darujúcim a obdarovaným, spresňuje darovacia zmluva a jej praktický vzor.

vložené: 12.marca 2010 09:58
zobrazené: 152870

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

Darca:
Ján Vážny
nar. 12.3.1970
r.č. 123456/7890
bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

(ďalej len „Darca“)

a

Obdarovaný:
Miroslav Pekný
Nar. 21.7.1975
r.č. 987654/3210
bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava

(ďalej len „Obdarovaný“)

Článok I.
Úvodné ustanovenie

1)
Darca vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, oprávnený s predmetom zmluvy nakladať a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

2)
Obdarovaný prehlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

Článok II.
Predmet zmluvy

1)
Darca je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:

a) Rodinný dom súp. č. 25, postavený na pozemku parc. č. 125/4, parcela registra “C“, o výmere 380 m2, druh pozemku zastavaná plocha, v podiele 1/1 (ďalej aj ako „Rodinný dom“);

b) Pozemok parc. č. 125/4, parcela registra “C“, o výmere 380 m2, druh pozemku zastavaná plocha a parc. č. 126/5, parcela registra “C“, o výmere 500 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1 (ďalej aj ako „Pozemok“),

ktoré sú zapísané Okresným úradom v Bratislave, katastrálny odbor, okres Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Rača, kat. úz. Rača, na LV č. 456/12 a nie sú zaťažené
(všetky nehnuteľnosti tu uvedené, t.j. Rodinný dom, Pozemok sa ďalej označujú aj ako „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet daru“).

2)
Darca vyhlasuje, že na darovanej Nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti. Obdarovaný nadobudne výlučné vlastnícke právo k Nehnuteľnosti uvedeným v článku II. tejto zmluvy na základe vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, katastrálny odbor.

Článok III.
Darovanie

1)
Darca daruje Obdarovanému Nehnuteľnosti popísané a špecifikované v článku II. tejto zmluvy a Obdarovaný tieto Nehnuteľnosti s vďakou prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný je oboznámený so stavom Nehnuteľností.

2)
Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru podľa v prípade, že sa k nemu Obdarovaný bude chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.

Článok IV.
Popis rodinného domu

Rodinný dom sa nachádza v pôvodnom stave, pozostáva z 5 obytných miestností, chodby, kuchyne, 2 kúpeľní, 2 WC a komory. Obytná plocha domu je 130 m2.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1)
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a s Predmetom zmluvy sú oprávnení v plnom rozsahu nakladať. Návrh na vklad vlastníckeho práva je oprávnený podať ktorýkoľvek účastník zmluvy.

2)
Všetky prípadné zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len v písomnej forme, a to na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán.

3)
Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) identických exemplároch, z ktorých dve (2) vyhotovenia zašlú zmluvné strany na Okresný úrad v Bratislave, katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu a po jednom vyhotovení dostane po podpise každá zo zmluvných strán.

4)
Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom. Na znak súhlasu zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

5.
Zmluvné strany týmto vzájomne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že uzavretie zmluvy riadne zvážili, celý text zmluvy prečítali a pochopili a že zmluvu uzavierajú skutočne podľa svojej vôle. Rovnako prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť zmluvy, zmluvu urobiť neúčinnou voči tretím osobám a zmariť jej účel.

V Bratislave, dňa 15.9.2014.
V Bratislave, dňa 15.9.2014

Ján Vážny
darca
Miroslav Pekný
Obdarovaný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Darovať sa dá všeličo. Dom, byt, pozemok, stavba, garáž, auto, kosačka, počítač, mobil a mnoho iných vecí. V tomto prípade sa však aj pri tých najlepších vzťahov spisuje darovacia zmluva. Obdarovaný aj darca sa v nej dohodnú na podmienkach alebo okolnostiach darovania. Ide však samozrejme o čin vzdania sa nároku a práva na istú vec v prospech druhého, avšak zadarmo, čiže darca za daný predmet neočakáva žiadnu náhradu. Vtedy ide o dar.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa