Darovacia zmluva na hnuteľný majetok

Alternatívny názov: Zmluva o darovaní hnuteľného majetku

Popis: Darovacia zmluva na hnuteľný majetok, ktorou darca daruje hnuteľnosť a vzor, ktorý môžete v tomto prípade využiť.

vložené: 29.júna 2010 13:47
zobrazené: 34451

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Darca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890

(ďalej len „darca“)

a
Obdarovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č.987654/3210

(ďalej len „obdarovaný“)
Darovacia zmluva na hnuteľný majetok

Čl. 1

1.1
Ja Ján Vážny som vlastníkom motorovej kosačky značky STIHL, červenej farby, výrobné číslo 123456AB, obstarávacia cena je 720,- EUR.

1.2
Týmto motorovú kosačku vyššie uvedenú darujem Miroslavovi Peknému úplne zadarmo, bez akejkoľvek protislužby.

1.3
Motorovú kosačku predám Miroslavovi Peknému v deň podpisu tejto zmluvy s manuálom v slovenskom jazyku, s kanistrom benzínu a čističom nožov na kosačku.

Čl. 2

2.1
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý zo zmluvných strán obdrží jednu.

2.2
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode podľa ich práv a slobodnej vôle. To všetko potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 20.06.2010

Ján Vážny
darca
Miroslav Pekný
obdarovaný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa