Zmenka

Alternatívny názov: Vlastná zmenka

Popis: Nájdite vzor vlastnej zmenky, na základe ktorej dlžník vyplatí danú sumu jej majiteľovi v deň splatnosti.

vložené 10.augusta 2010 11:57 | zobrazené: 49 378x | stiahnuté: 7 883x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmenka

ZMENKA (vlastná)

Miesto vystavenia:

Dátum vystavenia:

Bratislava

10. september 2016

ZA TÚTO ZMENKU ZAPLATÍM „bez protestu“

Sumu (slovom):

dvetisícpäťsto eur

Komu (údaje veriteľa):

Ján Vážny, nar. 25.6.1960, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

Dátum splatnosti:

31. december 2016

Miesto splatnosti:

Bratislava

Údaje dlžníka zo zmenky (vystaviteľ):

Miroslav Pekný, 1.8.1963, Prievozská 25, 852 02 Bratislava

Svojim podpisom na tejto zmenke prejavuje dlžník (vystaviteľ) svoju vôľu byť viazaný týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom: JUDr. Milan Ficek, advokát (číslo licencie SAK 5144), so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) ustanoveným podľa § 8 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR a pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 21/2017 pod O000050. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodca je povinný rozhodovať nestranne a nezaujato a zachovávať mlčanlivosť.

Miroslav Pekný
podpis dlžníka zo zmenky (vystaviteľa)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmenka
Hore

Zmenka je druh obchodovateľného cenného papieru. Zaručuje, že majiteľovi zmenky bude v určitom čase na určitom mieste zaplatená určitá suma. Platná zmenka musí obsahovať určité náležitosti, napríklad označenie, že ide o zmenku, dátum a miesto vystavenia, sumu (a menu) na ktorú je zmenka vystavená, meno, adresu a podpis vystaviteľa, termín splatnosti, meno koho a komu sa má platiť. Aby ste mali lepšiu predstavu, ako má zmenka vyzerať, pozrite si náš vzor.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 411 717

Dnes: 1 450

Počet zobrazených vzorov: 19 696 572

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 056