Zápisnica z valného zhromaždenia

Alternatívny názov: Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia

Popis: Zápisnica je dokument, ktorý zachytáva krátky obsah schodze, zasadnutia alebo porady. Stiahnite si jej vzor zadarmo.

vložené 15.augusta 2011 14:26 | zobrazené: 66 875x | stiahnuté: 1 630x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zápisnica z valného zhromaždenia

ZÁPISNICA Č. 1/2011

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ABC, a. s. so sídlom SR, 831 01 Bratislava,
Noskovičova 158/213, konaného dňa 1. 2. 2011 o 9:00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: všetci spoločníci osobne

Ing. Peter Černý
Ing. Martin Pokorný
Mgr. Mariana Mikulčíková

Program:
1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
2. Zmena sídla spoločnosti
3. Záver

K bodu 1:
Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal spoločník a konateľ spoločnosti Ing. Martin Pokorný, ktorý skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky. Spoločníci zvolili pána Ing. Martina Pokorného za predsedu valného zhromaždenia a Ing. Petra Černého za zapisovateľa.

K bodu 2:
Predseda valného zhromaždenia informoval o potrebe zmeniť sídlo spoločnosti z pôvodného Noskovičova 158/213, 831 01 Bratislava na nové: Hradná 18, 831 01 Bratislava a to s účinnosťou od 1. 12. 2011.

Po prerokovaní prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje zmenu sídla spoločnosti nasledovne:

Sídlo obchodnej spoločnosti ABC a. s. sa mení z adresy: Noskovičova 158/213, 831 01 Bratislava na novú adresu: Hradná 18, 831 01 Bratislava. Toto rozhodnutie je v zmysle ust. § 141 ods. 3 Obchodného zákonníka zároveň rozhodnutím valného zhromaždenia o zmene Spoločenskej zmluvy v tejto časti.

K bodu 3:
Predseda na záver konštatoval, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, valné zhromaždenie rozhodlo o navrhovaných zmenách a ukončil valné zhromaždenie.
Zapísal: .......................

....... . februára 2011

Spoločníci na znak svojho súhlasu s formálnymi náležitosťami konania valného zhromaždenia, ako aj na znak súhlasu s formou a obsahom prijatých uznesení vlastnoručne túto zápisnicu podpisujú.

.................................
Ing. Peter Černý

....................................
Ing. Martin Pokorný

...................................
Mgr. Mariana Mikulčíková

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zápisnica z valného zhromaždenia
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 411 810

Dnes: 1 543

Počet zobrazených vzorov: 19 696 629

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 058