Žaloba o zaplatenie zmluvnej pokuty

Alternatívny názov: Žaloba o zaplatenie pokuty za omeškanie s dodaním dovaru

Popis: Ponúkame vzor žaloby, kde sa žalobca domáha zaplatenia zmluvnej pokuty z dôvodu, že žalovaný nedodal tovar v dohodnutý termín

vložené 26.marca 2010 10:23 | zobrazené: 6 989x | stiahnuté: 533x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu nedodržania termínu dodania

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

ABC, s.r.o.
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
IČO: 12345678

Žalovaný:

XYZ, s. r. o.
Prievozská 14
852 02 Bratislava
IČO: 87654321

Žaloba o zaplatení zmluvnej pokuty 1 800,- EUR

Súdny poplatok vo výške 70,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o


Čl. 1

1.1

Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy zn. práv. 59/2009 medzi žalobcom a žalovaným, bol žalovaný povinný dodať žalobcovi do konca marca 2009 laty. V zmluve potom bolo špecifikované množstvo, druhy, kvalita a dohodnutá cena. V prípade omeškania dodávky bola v zmluvnými stranami dohodnutá pokuta vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania.

Čl. 2

2.1

Dňa 08.04.2009, teda s osemnásťdňovým omeškaním, žalovaný záväzok splnil. Žalobca na základe týchto skutočností vyúčtoval žalovanému zmluvnú pokutu v čiastke 1 800,- EUR zaťažením zn. práv. 92/2009 zo dňa 26.04.2009. Žalovanému bola zaslaná výzva k zaplateniu do 10 dní. Po uplynutí tejto doby nám bolo žalovaným oznámené, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na jeho účte nedošlo k jej zaplateniu.

Čl. 3

3.1

Žalobca požaduje, vzhľadom k nemožnosti dosiahnutia svojho oprávneného nároku, aby bol vydaný tento

r o z s u d o k :

Povinnosť žalovaného uhradiť žalobcovi čiastku 1 800,- EUR vrátane nákladov na toto konanie, do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 02. 06. 2009

Ján Vážny, ABC s.r.o.
konateľ

Dôkaz:

Kúpna zmluva zn. práv. 59/2007
Dodací list č. 243 zo dňa 18.04.2009
Vyúčtovanie zn. práv. 92/2007 zo dňa 26.04.2009
Výzva zo dňa 26.04.2007
List žalovaného z 10.05.2007

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu nedodržania termínu dodania
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 717 903

Dnes: 2 621

Počet zobrazených vzorov: 19 293 596

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 088