Kúpna zmluva pri predaji automobilu

Alternatívny názov: Kúpno-predajná zmluva o predaji a kúpe auta

Popis: Vyberte si vzor kúpno-predajnej zmluvy, v ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodnú na kúpe a predaji automobilu za presne dohodnutých podmienok.

vložené 12.marca 2010 11:37 | zobrazené: 174 317x | stiahnuté: 21 314x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Kúpna zmluva pri predaji a kúpe automobilu so všetkými právnymi náležitosťami

Kúpna zmluva na automobil

Zmluvné strany:

meno a priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvale bytom:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Ján Vážny
16.6.1965
650616/2593
Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
Slovenská sporiteľňa
123456789/0900

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

meno a priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvale bytom:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Miroslav Pekný
25.10.1972
721025/8967
Prievozská 2, 852 02 Bratislava
Slovenská sporiteľňa
987654321/0900

(ďalej len ako „Kupujúci“)

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

druh vozidla:
továrenská značka, typ:
farba:
výrobné číslo motora:
výrobné číslo karosérie:
rok výroby:
číslo technického preukazu:
evidenčné číslo vozidla:

osobné
Škoda Octavia Combi
biela
123456
123456
2008
123456789
BA111AA

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“).

Článok II
Predmet Zmluvy

Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III
Kúpna cena

1)

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 13 000,- € (slovom trinásťtisíc eur).

2)

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy:
- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to v deň podpisu tejto Zmluvy.

3)

V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.

Článok IV
Stav Predmetného motorového vozidla

1)

Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo:

- bolo používané,
- bolo riadne udržiavané,
- ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených 85 000 kilometrov,
- je v dobrom stave,
- nemá žiadne vady

2)

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

Článok V
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

1)

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.

2)

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto Zmluvy.

3)

Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1)

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2)

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory medzi nimi vzniknuté z tohto zmluvného vzťahu (vrátane platnosti, výkladu alebo zrušenia) sa budú prejednávať a rozhodovať bez prítomnosti zmluvných strán (písomne a zrýchlenou formou) v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom Bratislava, sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava (www.rsba.sk), podľa pravidiel vymedzených štatútom a rokovacím poriadkom tohto súdu. Zmluvné strany sa podriadia rozhodcovskému konaniu a rozhodcovskému rozhodnutiu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca.

3)

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

V Bratislava dňa 5. februára 2016

Ján Vážny
Predávajúci

Miroslav Pekný
Kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Kúpna zmluva pri predaji a kúpe automobilu so všetkými právnymi náležitosťami
Hore

Akékoľvek kúpno-predajné vzťahy je potrebné zmluvne zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu niektorej zo strán. Jednu z foriem zabezpečenia predstavuje kúpna zmluva. Pomerne často sa uzatvára kúpna zmluva pri predaji automobilu, ktorá sa nazývaná aj kúpno-predajná zmluva o predaji a kúpe auta. Kúpna zmluva pri predaji auta presne upravuje podmienky, za ktorých ku kúpe a predaji dochádza a tiež práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Podpísaním kúpnej zmluvy obe strany potvrdzujú, že sú im podmienky jasné a že s nimi súhlasia.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 20 879 946

Dnes: 78

Počet zobrazených vzorov: 14 103 477

Počet stiahnutých vzorov: 1 474 989