Dedičské konanie Nájdete su všetky potrebné vzory zmlúv týkajúce sa dedičského konania, predloženie závetu, jeho odmietnutie a iné

Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva

Vyberte si vzor prihlásenia pohľadávky u notára, v ktorej sa žiadateľ domáha zaplatenia pôžičky, ktorú poskytol zosnulému. Pohľadávku žiada zaradiť do pasív dedičstva.

Vložené: 6.apríla 2010 15:00 | Zobrazené: 14030x | Stiahnuté: 789x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o neplatnosti závetu

Nájdete si tu vzor žaloby, ktorou chcú možní dediči napadnúť platnosť závetu, v ktorom neboli uvedení.

Vložené: 6.apríla 2010 08:55 | Zobrazené: 13101x | Stiahnuté: 898x Zobraziť celý vzor zmluvy

Odvolanie závetu

Ponúkame Vám vzor odvolania závetu, v ktorom nie je uvedený dôvod odvolania.

Vložené: 31.augusta 2010 12:30 | Zobrazené: 11024x | Stiahnuté: 709x Zobraziť celý vzor zmluvy

Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva

Ponúkame vzor prehlásenia, v ktorom dedič oznamuje notárovi, že dedičstvo, ktoré mu bolo zanechané prijíma a je si zároveň vedomý svojich práv aj povinností vyplývajúcich z neho.

Vložené: 6.apríla 2010 15:57 | Zobrazené: 9761x | Stiahnuté: 718x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zvláštna plná moc na prevzatie závetu z notárskej úschovy

Vyberte si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnenec prevezme závet z notárskej úschovy za splnomocniteľa.

Vložené: 13.apríla 2010 17:03 | Zobrazené: 8811x | Stiahnuté: 830x Zobraziť celý vzor zmluvy

Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní

Nájdite si vzor uplatnenia práva a oznámenia notárovi o tom, že závet po pozostalom máte v úschove vy a zároveň ste jediným dedičom v rámci dedičského konania.

Vložené: 6.apríla 2010 11:23 | Zobrazené: 8571x | Stiahnuté: 550x Zobraziť celý vzor zmluvy

Uplatnenie relatívnej neplatnosti závetu po pozostalom

Vyberte si vzor napadnutia závetu z dôvodu, že pozostalý neuviedol žiadateľa aj napriek jeho možnému právnemu nároku v závete.

Vložené: 6.apríla 2010 09:21 | Zobrazené: 8565x | Stiahnuté: 477x Zobraziť celý vzor zmluvy

Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa

Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa podpisujeme v prípade, že získané dlhy sú väčšie ako dedičstvo.

Vložené: 12.augusta 2011 09:19 | Zobrazené: 8177x | Stiahnuté: 458x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania

Ponúkame vzor žiadosti na súd, kde žiadateľ požaduje informáciu o zúčastnených a oprávnených dedičoch v dedičskom konaní z dôvodu, že poručiteľ mal v úschove jeho majetok. Dotaz na dedičské konanie.

Vložené: 6.apríla 2010 12:26 | Zobrazené: 7773x | Stiahnuté: 497x Zobraziť celý vzor zmluvy

Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice

Nájdite si vzor súhlasu, kde poručiteľ povoľuje vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice k nahliadnutiu budúcemu dedičovi.

Vložené: 13.apríla 2010 17:20 | Zobrazené: 7569x | Stiahnuté: 602x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2 | 3

Dedičské konanie a jeho pravidlá

Dedičské konanie je konanie pred úradom, ktorým už nemusí byť výlučne súd. Práve z dôvodu, aby sa dedičské konanie zbytočne nenaťahovalo a zefektívnilo, majú právomoc vydávať osvedčenia o dedičstve aj poverení notári. Ich uznesenia v rámci dedičského konania majú rovnakú váhu a musia byť akceptované. Ak vznikne námietka, rieši sa formou odvolania, ktorá už postupuje na vyššie orgány.

Dedičské konanie pozná viacero prípadov, ktoré nastávajú pri dedení. Najjednoduchším prípadom je ten, kedy poručiteľ nemá majetok. Ide však o smutnejšiu skutočnosť. Jednoduchšie je len riešenie v rámci súdu, pretože dedičské konanie sa v tomto prípade zastavuje.

Ak poručiteľ disponoval istým majetkom a tento sa stal predmetom dedičského konania, je možností priebehu viacero. Rozhodujúcim faktom je, či poručiteľ zanechal po sebe závet alebo nie. Ak poslednú vôľu zanechal, ide o dedičské konanie zo závetu. Ak nie, ide o dedičské konanie zo zákona. V prípade závetu by sa dedičské konanie malo riadiť podľa tohto dokumentu a tým pádom rozdeliť majetok takým spôsobom, aký je uvedený. Samozrejme sa musí overiť, či ide o dokument platný. Aj po vynesení uznesenia majú však účastníci dedičského konania právo odvolať sa, ak majú pocit, že nebolo rozhodnuté správne.

Ak závet spísaný nebol, nastupuje už spomínané dedičské konanie zo zákona. Je teda v zákone presne definované, ktoré osoby, v akom poradí, majú na daný majetok poručiteľa právny nárok.

Ide o niekoľko skupín dedičov, ktorých sa dedičské konanie týka:

  1. deti, manžel (manželka) – dedia rovnakým dielom alebo ich potomkovia
  2. manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, čo s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti najmenej 1 rok pred smrťou

  3. súrodenci a ďalej tí, čo s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti najmenej 1 rok pred smrťou

  4. prarodičia poručiteľa

Samozrejme následné vzťahy, ktoré dedičské konanie rieši a súvislosti, kto kedy dedí a kto nie, sú oveľa komplikovanejšie. Je potrebné splniť presné podmienky, aby bolo dedičstvo pridelené konkrétnemu dedičovi. Dedičské konanie ako konanie pred súdom preto upravuje Občiansky súdny poriadok, konkrétne jeho Piata hlava, kde sa presne dedičské konanie a jeho priebeh ako aj jednotlivé možnosti uvádzajú.

Stručné zhrnutia:

  • Dedičské konanie je konanie o dedičstve.
  • Dedičské konanie určí dediča alebo viacerých dedičov majetku po poručiteľovi.
  • Dedičské konanie a jeho výsledok určí nielen práva, ale aj povinnosti dedičov.
  • Dedičské konanie môže prebiehať na základe zákona alebo závetu.
  • Dedičské konanie je proces riadiaci sa Občianskym súdnym poriadkom.
  • Dedičské konanie je v réžii notárov aj sudcov.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 422

Dnes: 3 785

Počet zobrazených vzorov: 19 609 674

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870