Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca

Alternatívny názov: Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca

Popis: Využite jednoduchý vzor zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca, kde sa zamestnávateľ a užívateľský zamestnávateľ dohodnú, že na určitý čas zamestnanec zmení pracovné pôsobisko a bude pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi.

vložené 14.januára 2011 13:08 | zobrazené: 13 822x | stiahnuté: 908x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca

Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca

uzatv. v zmysle §58 a nasl. zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

Zamestnávateľ:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro vo vložke č. 123/A.
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ
IČO: 123 45 678
IČ DPH: AB 1234 56 7890
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. účtu: 123456789/0900

Užívateľský zamestnávateľ:

XYZ a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava II., oddiel Sro vo vložke č. 987/B
Zastúpená: Ing. Ján Vážny, konateľ
IČO: 987 65 432
IČ DPH: XY 9876 54 3210
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. účtu: 987654321/0900

Zamestnanec:

Juraj Nemec
Mýtna 7
863 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Zamestnávateľ a Zamestnanec sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy:

Čl. 1
Predmet zmluvy

1.

Zamestnávateľ prideľuje zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi dočasne na výkon práce.

2.

Užívateľským zamestnávateľom je firma XYZ a.s. so sídlom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava.

Čl. 2
Pracovné podmienky

1.

Dočasné pridelenie vznikne dňa 01.02.2011 a bude trvať do 31.08.2011.

2.

Zamestnanec bude vykonávať prácu v pozícii: technický pracovník v rámci predmetu činnosti užívateľského zamestnávateľa.

3.

Náplň práce: technické práce, údržba a servis technických zariadení vo firme.

4.

Pracovný čas u užívateľského zamestnávateľa je od 7:00 hod. do 15:30 hod.

5.

Miesto výkonu práce bude je určené nasledovne: sídlo firmy XYZ a.s., Nábrežná 14, 841 01 Bratislava.

6.

Počas pridelenia vypláca mzdu, náhradu mzdy a cestovné náklady zamestnávateľ.

7.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky týkajúce sa najmä pracovného času a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom.

8.

Nároky z náhrady škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, náhrada pri platobnej neschopnosti, ochrana materstva a ochrana rodičov, právo na kolektívne vyjednávanie, podmienky stravovania sú upravené rovnako ako v pracovnej zmluve zamestnanca a zamestnávateľa.

Čl. 3
Mzda

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi mzdu – pomernú časť mzdy, dohodnutej so zamestnávateľom, k pracovnému času, ktorý odpracuje u užívateľského zamestnávateľa, k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

Čl. 4
Ukončenie zmluvy

1.

Zamestnávateľ a užívateľský zamestnávateľ majú právo ukončiť zmluvu predčasne výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

2.

Zamestnávateľ a zamestnanec majú tiež právo ukončiť zmluvu dohodou kedykoľvek.

Čl. 5
Vyrovnanie zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa

Užívateľský zamestnávateľ je povinný zamestnávateľovi preplatiť mzdové a cestovné náklady vzniknuté dočasným pridelením zamestnanca po uplynutí doby, na ktorú je zmluvy dojednaná na základe vystavenej faktúry.

V Bratislave dňa 15.01.2011

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

Ing. Ján Vážny
XYZ a.s.
užívateľský zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 26 869 416

Dnes: 6 849

Počet zobrazených vzorov: 16 600 500

Počet stiahnutých vzorov: 1 481 909