Zmluva o zriadení vecného bremena

Alternatívny názov: Zaopatrovacia zmluva o zriadení doživotného užívania bytu

Popis: Ponúkame vám vzor zmluvy o zriadení vecného bremena, v ktorej sa jedna zmluvná strana zaväzuje zaopatriť v starobe a chorobe druhú zmluvnú stranu.

vložené 30.júna 2010 16:23 | zobrazené: 13 375x | stiahnuté: 2 430x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

(podľa prísl. § 51 OZ)

Oprávnená z vecného bremena:

Mária Petrová
rod. č. 506921/9625, č. OP SE 463258,
Damborského 12, 026 20 Bratislava

a

Povinný z vecného bremena:

Lukáš Petro
rod. č. 660912/7862, č. OP SE 293141,
Damborského 12, 026 20 Bratislava


Uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu:

I.

Na základe zmluvy č. 04 0 0321 96 o prevode vlastníctva bytu č. 16 na III. nadzemnom podlaží domu v Bratislave na Damborského ul. č. 12, č. vchodu 2, súpis. č. 123, uzavretej 18. 5. 1999 medzi hlavným mestom SR Bratislava – Mestskou časťou Petržalka ako vlastníkom a nájomníčkou Máriou Petrovou, došlo k vkladu vlastníckeho práva pre nadobúdateľku na tento byt a spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na spoločných častiach a príslušenstve domu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou domu a na spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 1589 – zastavaná plocha o celkovej výmere 589 m2, na ktorom je dom postavený. Vklad vlastníckeho práva povolil Okresný úrad Bratislava IV, odbor katastrálny dňa 14. 9. 1999 pod č. V 4221/96. Vlastníctvo Márie Petrovej k uvedeným nehnuteľnostiam je vedené na liste vlastníctva č. 896 kat. územia Petržalka v Bratislave.

II.

Na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zápisu vkladu vlastníckeho práva, uvedených pod bodom I. tejto zmluvy, je Mária Petrová:

a)

vlastníčkou bytu č. 16 na III. nadzemnom podlaží bytového domu v Bratislave na Damborského ul. č. 12, č. vchodu 2, súpisné č. 123, pozostávajúceho zo 4 obytných miestností a príslušenstva, a to: kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a prislúchajúcej pivničnej kobky nachádzajúcej sa na I. P. P.,

b)

spoluvlastníčkou (v podiele 2175/100 000) spoločných častí domu, a to: základov domu, strechy, obvodových múrov, priečelia, vchodov, schodísk, chodby, vodorovných nosných a izolačných konštrukcií, zvislých nosných konštrukcií, schodišťových logií a strešných nadstavieb (strojovní výťahu),

c)

spoluvlastníčkou (v podiele 2175/100 000) spoločných zariadení domu, ktoré tvoria: výťahy, práčovne, sušiarne, mangľovne, kočikárne, miestnosť pre upratovačku, WC v suteréne, miestnosti pod schodmi a miestnosti rozvádzačov ústredného kúrenia, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, aj keď sú mimo domu, rozvody plynu, studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, práčovne a mangľovne, elektroinštalácie do skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, rozvod SKT, bleskozvody a elektrický vrátnik vrátane rozvodov,

d)

spoluvlastníčkou (v podiele 2175/100 000) príslušenstva domu pozostávajúceho z kanalizačnej a vodovodnej šachty, prístrešku regulátora plynu, prístupových chodníkov medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe),

e)

spoluvlastníčkou (v podiele 1/2) priečky oddeľujúcej byt č. 16 od susedného bytu č. 17,

f)

spoluvlastníčkou (v podiele 2175/100 000) zastavaného pozemku parc. č. 2822 o výmere 358 m2, kat. územia Petržalka v Bratislave.

III.

Mária Petrová nehnuteľnosti vrátane spoluvlastníckych podielov, uvedené pod bodom I a II tejto zmluvy, bezplatne prevádza na svojho syna Lukáš Petro, ktorý to s vďakou prijíma.

IV.

Lukáš Petro zriaďuje svojej matke Márii Petrovej k nehnuteľnostiam uvedeným pod bodom II tejto zmluvy vecné bremeno, ktorému zodpovedá jej právo doživotného užívania celého bytu. Mária Petrová toto právo prijíma a Lukáš Petro sa zaväzuje toto jej právo trpieť. Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne, z vďačnosti za bezplatný prevod (darovanie) predmetných nehnuteľností.

V.

Všetky náklady spojené s prevádzkou bytu budú hradiť spoločne a nerozdielne Mária Petrová a Lukáš Petro.

VI.

Nadobúdateľ nehnuteľností Lukáš Petro sa z vďačnosti zaväzuje, že prevodkyni, svojej matke Márii Petrovej, bezplatne bude v prípade potreby poskytovať pomoc v chorobe a starobe, spočívajúcu najmä v tom, že jej zabezpečí potrebné lekárske ošetrenie, odvoz, prípadne doprovod k lekárovi, obstará nákupy a iné bežné potreby, tiež upratanie bytu, vypranie prádla a bielizne a pod. V prípade smrti jej vystrojí dôstojný pohreb. Prevodkyňa týchto nehnuteľností predmet záväzku nadobúdateľa s vďakou prijíma.

VII.

Na prevod nehnuteľností uvedených pod bodom I a II tejto zmluvy, ako aj na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu pod bodom IV tejto zmluvy, sa vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností Správy katastra Bratislava IV. S týmto vkladom zmluvné strany súhlasia.

VIII.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave 1. 10.2008

Mária Petrová

Lukáš Petro

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zriadení vecného bremena
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 27 551 329

Dnes: 4 258

Počet zobrazených vzorov: 16 882 512

Počet stiahnutých vzorov: 1 482 674