Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia

Alternatívny názov: Žaloba, aby osoba vrátila peniaze, ktoré si bezdôvodne nechala

Popis: Vyberte si vzor žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia, kde žalobca žiada, aby mu žalovaný vrátil sumu peňazí prenechanú na základe splnomocnenia na splatenie úveru, ten si však peniaze nechal a odmieta ich žalobcovi vrátiť.

vložené 16.júna 2010 14:56 | zobrazené: 12 463x | stiahnuté: 701x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Miroslav Pekný
Bratislavská 25
902 01 Pezinok
r.č. 987654/3210

Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.

D v o j m o

Čl. 1

1.1

Dňa 10.05.2009 som uzatvoril zmluvu o poskytnutí úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočky v Bratislave na Mýtnej ulici 6, 842 01 Bratislava. Požičal som si 2 000,- EUR na 12 mesiacov, pričom pravidelné mesačné splátky predstavovali sumu 200,- EUR. Poslednú splátku ku dňu 15.05.2010 som nemohol zaplatiť, pretože som mal odísť na služobnú cestu. Dňa 10.05.2010 som preto splnomocnil žalovaného, aby poslednú splátku zaplatil za mňa a zároveň vybavil všetky potrebné administratívne úkony, spojené s doplatením úveru, pričom ja si od neho všetko vyzdvihnem 20.05.2010. Čiastku 200,- EUR, potrebnú k doplateniu úveru, som žalovanému odovzdal v rovnaký deň ako som podpísal splnomocnenie, t.j. 10.05.2010.

Čl. 2

2.1

Po návrate zo služobnej cesty, 20.05.2010, som zistil, že splátka uhradená nebola. Volal som preto žalovanému, ten mi však telefón nezdvíhal. Navštívil som ho i doma, v mieste jeho trvalého bydliska, avšak nikto mi neotvoril.
Týmito oboma spôsobmi som sa žalovaného pokúšal kontaktovať po dobu dvoch týždňov a to každý kalendárny deň od 20.05.2010. Behom tejto doby som jazdil každý deň do Pezinka 15 km tam a 15 km späť, celkom teda 30 km x 14 dní, t.j. 420 km za 72,- EUR, pretože priemerná spotreba môjho vozidla je 7l/100km a 1 l benzínu natural 95 stojí 1,20 EUR. V priebehu tohto obdobia som žalovanému napísal tiež dva doporučené listy, v ktorých som ho zdvorilo žiadal o vrátenie prevzatých peňazí, čo ma stálo ďalšie 2 EUR (2 x 1 EUR). Všetko bezúspešne. Celková čiastka teda po pripočítaní nákladov na jej vymáhanie predstavuje 274,- EUR.

Čl. 3

3.1

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi čiastku 274,- EUR s úrokmi od 10.05.2010 do zaplatenia, ktoré predstavujú za 1. kalendárny polrok roku 2010 výšku 9 % ročne a ďalej zodpovedajú za každý ďalší kalendárny polrok, v ktorom trvá omeškanie, percentuálnej výške repo sadzby stanovenej Národnou bankou Slovenska a platnej pre prvý deň príslušného kalendárneho polroka zvýšenej o sedem percentuálnych bodov, a nahradiť mu náklady na konanie, všetko do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislava, dňa 03.06.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Kópia zmluvy o poskytnutí úveru z 10.05.2009
Časový harmonogram zamestnávateľa na mesiac máj 2010 pre žalobcu
Kópia plnej moci z 10.05.2010
Potvrdenie o prevzatí 200,- EUR žalovaným
Kópia Technického preukazu osobného automobilu žalovaného
Kópia dvoch doporučených listov pre žalovaného a kópie podacích lístkov
Doklady o nákupe pohonných hmôt.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 26 837 479

Dnes: 3 048

Počet zobrazených vzorov: 16 592 014

Počet stiahnutých vzorov: 1 481 887