Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

Alternatívny názov: Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

Popis: Nájdite vzor zmluvy o prevode vlastníctva pozemku, v ktorej sú upravené všetky práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

vložené 18.augusta 2010 13:36 | zobrazené: 10 195x | stiahnuté: 1 029x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Ján Predný
narodený 11. mája 1960 r. č. 600101/1234
trvale bytom Nábrežná 12, 896 66 Bratislava
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
stav: slobodný

(ďalej ako "predávajúci")

a

Kupujúci:

Natália Múdra
narodená 2. marca 1955, r. č. 123456/8966
trvale bytom Baštová ulica 13, 896 02 Bratislava
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
stav: vdova

(ďalej ako "kupujúci")

v nasledovnom znení:

Článok 1
Predmet a účel zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 2 tejto zmluvy, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nasledovné nehnuteľnosti:
o pozemok parcelné číslo 123/2 vo výmere 200 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 111, katastrálne územie Staré Mesto, obec: Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I,
o pozemok parcelné číslo 124/2 vo výmere 300m2, druh pozemku: záhrady, zapísaný na LV č. 555, katastrálne územie Staré Mesto, obec: Bratislava -Staré Mesto, okres Bratislava I,
o pozemok parcelné číslo 111/25 vo výmere 150 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č. 345, katastrálne územie Staré Mesto, obec: Bratislava -Staré Mesto, okres Bratislava I.

2.

Predávajúci prevádza zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v čl.1 bod 1 tejto zmluvy na kupujúceho za odplatu podľa čl.2 tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci za odplatu nadobúda nehnuteľnosti uvedené v čl.1 bod 1 tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva.

Článok 2
Kúpna cena a jej splatnosť

1.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy vo výške 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur.)

2.

Kúpna cena bude zaplatená tak, že kupujúci vloží ku dňu podpisu tejto zmluvy celú sumu kúpnej ceny na účet vinkulovaný v banke v prospech predávajúceho. Z tohto vinkulovaného účtu bude táto celá suma kúpnej ceny prevedená bezodkladne na účet predávajúceho následne po tom, čo bude banke zo strany predávajúceho alebo kupujúceho preukázané právoplatné rozhodnutie príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu všetkých nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy a výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy, na ktorom bude ako vlastník ku všetkým nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy uvedený kupujúci.

Článok 3
Vyhlásenia zmluvných strán.

1.

Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom nehnuteľností uvedeným v čl.1 bod 1 tejto zmluvy a prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach v čl. 1 bod 1 neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné ťarchy.

2.

Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach v čl. 1 bod 1 nie je ani nebolo začaté žiadne súdne, exekučné alebo iné správne konanie, ktoré sa týka prevádzaných nehnuteľností, alebo ich častí, a že voči uvedeným nehnuteľnostiam ani neexistujú žiadne práva tretích osôb, ktoré môžu priamo, alebo nepriamo postihovať predmetné nehnuteľnosti alebo prevod vlastníckeho práva k nim.

3.

Predávajúci prehlasuje, že s nehnuteľnosťami v čl. 1 bod 1 nie sú zviazané žiadne nedoplatky ako daň z nehnuteľnosti a podobne.

4.

V prípade nepravdivých prehlásení predávajúceho podľa tohto článku 3, zodpovedá predávajúci za škodu, ktorá v tomto dôsledku vznikne kupujúcemu.

Článok 4
Ostatné dojednania

1.

Predávajúci sa zaväzuje, že prevádzané nehnuteľnosti fyzicky odovzdá kupujúcemu do 3 dní od právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu všetkých nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy, na základe ktorého sa stane kupujúci vlastníkom všetkých nehnuteľností uvedených v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy a bude zapísaný ako vlastník v liste vlastníctva k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy. Ďalej predávajúci prehlasuje, že veci zanechané po tomto termíne na pozemkoch a stavbe prevádzaných nehnuteľností môže kupujúci považovať za veci opustené a môže s nimi naložiť podľa Občianskeho zákonníka.

2.

Poplatky vyplývajúce z vypracovania zmlúv a podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho, ako aj náklady spojené s vinkulovaním kúpnej ceny v prospech predávajúceho v banke podľa čl. 2 bod 2 tejto zmluvy hradí predávajúci.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak z dôvodov na strane predávajúceho nedôjde k vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho alebo nebude tento návrh povolený z dôvodu neodstrániteľnej prekážky vyskytujúcej sa na strane predávajúceho, má kupujúci právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a suma kúpnej ceny vinkulovaná v banke v prospech predávajúceho podľa čl. 2 bod 2 tejto zmluvy bude prevedená v celosti na účet kupujúceho a predávajúci sa zaväzuje k akejkoľvek potrebnej súčinnosti na realizáciu tohto prevodu.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1.

Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.

2.

Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.

3.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží pri podpise každá zo zmluvných strán a po povolení vkladu obdrží po jednom každá zmluvná strana a ostatné sú pre potreby príslušných úradov.

4.

Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch zmluvných strán. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných príslušných predpisov v platnom znení.

V Bratislave, dňa 17. augusta 2010

......................
Ján Predný
(predávajúci)

......................
Natália Múdra
(kupujúci)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prevode vlastníctva pozemku
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 27 567 126

Dnes: 3 018

Počet zobrazených vzorov: 16 891 601

Počet stiahnutých vzorov: 1 482 698