Žaloba na uloženie povinnosti bezplatne odstrániť vady diela

Alternatívny názov: Žaloba o odstránenie vady zakúpeného diela

Popis: Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca požaduje od žalovaného - zhotoviteľa, aby bezplatne odstránil vady diela, ktoré vytvoril s istým poškodením.

vložené 29.marca 2010 09:28 | zobrazené: 5 043x | stiahnuté: 453x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba na uloženie povinnosti bezplatne odstrániť vady diela

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
podnikateľ
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890

zastúpený
JUDr. Jurajom Nemcom

advokátom
Mýtna 65
824 01 Bratislava

JUDr. Juraj Nemec
(podpis, pečiatka)

Žalovaný:

ABC, s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO:12345678

Žaloba o bezplatné odstránenie vady diela

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o


Čl. 1

1.1

Zhotoviteľ sa dňa 01.05.2009, č.j. 385-2/1 zaviazal zmluvou uzavretou podľa § 536 a násl. Obch. zák. uskutočniť výmenu okien u prevádzky žalobcu na č. p. 14, Nábrežná ulica, 841 01 Bratislava.

1.2

Zmluva o prevzatí diela bola účastníkmi podpísaná dňa 02.07.2009.

Čl. 2

2.1

Žalobca bol dňa 09.09.2009 p. Petrom Suchým, vedúcim prevádzky upozornený, že novo namontovanými oknami do objektu silno zatieklo pri prietrži mračien v noci zo dňa 08.09.2009 na 09.09.2009.

2.2

Žalobca uplatnil nárok na bezplatné odstránenie vady doporučeným listom zo dňa 11.09.2009, ktorý bol zaslaný žalovanému s uvedeným prejavom vady diela.

2.3

Listom zo dňa 01.10.2009 bolo žalobcovi oznámené žalovaným, že vadu odmieta odstrániť, pretože ide o vadu, ktorú mal zistiť už pri prehliadke uskutočnenej pri odovzdaní okien.

Čl. 3

3.1

Vzhľadom ku splneniu podmienok pre uplatnenie nároku zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ku ktorému podľa žalobcu prišlo, navrhuje, aby Okresný súd vydal tento

r o z s u d o k :

Do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku sa žalovanému ukladá povinnosť bezplatne opraviť výmeny okien domu na Nábrežnej ulici č. 14, 841 01 Bratislava, prejavujúce sa zatekaním vody do objektu pri daždi.

Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi náklady konania vo výške 70,- EUR, a to do rúk advokáta žalobcu.

V Bratislave dňa 20.10.2009

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Zmluva zo dňa 01.05.2009, č. j. 385–2/1
Zápis o prevzatí zo dňa 02.07.2009
Kópie listu žalobcu zo dňa 11.09.2009 a doklad o jeho odoslaní
List žalovaného zo dňa 01.10.2009
Plná moc JUDr. Juraja Nemca
Fotokópia zmluvy zo dňa 01.05.2009, č.j. 385-2/1
Fotokópia zápisu o prevzatí zo dňa 02.07.2009
Fotokópia listu žalobcu zo dňa 11.09.2009 a dokladu o jeho odoslaní
List žalobcu zo dňa 05.10.2009

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba na uloženie povinnosti bezplatne odstrániť vady diela
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 28 958 375

Dnes: 3 287

Počet zobrazených vzorov: 17 633 048

Počet stiahnutých vzorov: 1 484 688